تبلیغات
mbmohit-Tabriz - طبقه بندی زباله های بیمارستانی - ترکیبات زباله های بیمارستانی

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

2 - مقدمه:
مواد زائد جامد یا Solid wastes هم اکنون در چارچوب برنامه های زیست محیطی اهمیتی ویژه یافته اند. رشد و بالارفتن میزان مصرف، پیشرفت صنعت و تکنولژی از یک سو و رشد فزاینده جمعیت جهان از سوی دیگر ، در سالهای اخیر باعث ازدیاد روز افزون مواد زائد جامد شده و با توجه به بودجه قابل توجهی که اغلب کشورهای دنیا صرف این منظور میکنند ، مطالعاتی بمنظور انتخاب بهترین و اقتصادی ترین متد جمع آوری و دفع و یا استفاده مجدد(Reuse)و بازیافت (Recycling)،...در جریان است.
مساله پاکسازی محیط از مواد زائد جامد یکی از مهمترین چالشهایی  (Chalengese)است که کشور ما نیز با آن مواجه است ، اینگونه مواد ممکن است زباله های خانگی، نخاله های ساختمانی، زباله های صنعتی، پسماندهای بیمارستانی ویا انواع دیگر باشند.در این پژوهش زباله های بیمارستانی که در تقسیم بندیهای مواد زائد در ردیف مواد زائد ویژه طبقه بندی میشوند مورد توجه قرار گرفته اند.
3 – چکیده:
زباله های بیمارستانی شامل پسماندهاییی هستند که از بخشهای مختلف یک بیمارستان قابل تولید خواهن بود. الگوهای جهانی مختلفی بمنظور تقسیم بندی این پسماندها ارائه شده است که در این پژوهش دو الگوی Mulisch و Liberman بلحاظ دقت ، تعدد تقسیم بندی ونیز بسط دادن به تمامی ضایعات تولید شده از یک بیمارستان مورد توجه قرار میگیرند.
3-1- طبقه بندی
1-3-1- طبقه بندی زباله های بیمارستانی بر اساس نظریه  Mulisch :
-         زباله های شبه خانگی
-         مواد زائدی که نباید در ظروف معمولی زباله جایگزین گردند.
-         پسماندهای غذایی رستوران یا سلف بیمارستان
-    مواد زائد بیمارستانی مثل باندهای زخم، گچ، و مواد حاصل از شکسته بندیها (ارتوپدی)، زائده های بدنی حاصل از اطاق عمل ، مواد زائد عفونی
-         مواد زائد داروئی
-         مواد زائد ویژه آزمایشگاهی و موسسات میکروب شناسی
 
 
 
1-1-3-1- طبقه بندی Liberman
-         لیبرمان در سال 1988 مواد زائد عفونی بیمارستانی را به 12 گروه ذیل تقسیم بندی نمود:
1.Isolation wastes
2. culture and stokes of infeetions agents.
3. Human bleed preduets.
4.Pathological wastes.
5. contaminated wastes from snrgery and antepsy
6. contaminated sharps.
7. Contuminuted laboratory waste.
8. dialysis unit wastes.
9. contaminated animal car cases.
10.Discarded biologicals.
11. contaminated food and other produets.
12. Centeminated equipments.
2 – 3 – 1 – ترکیبات زباله بیمارستانی :
درالگوهای ذکر شده، ترکیبات مختلف زباله های بیمارستانی به شرح ذیل اند:
1-2-3-1- زباله های معمولی بیمارستانی:
- خوابگاههای پرسنل
- زباله های بسته بندی مواد
- زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان
2-2-3-1- زباله های پاتولژیکی:
-         نمونه های مدفوع و ادرار
-         بافتها و ارگانهای مختلف بدن
-         پنبه های آغشته به خون و چرک و مواد دفعی بدن
3-2-3-1- مواد زائد رادیو اکتیو:
-         مواد رادیو اکتیو مربوط به آزمایشگاههای بیمارستان
-         جامدات ، مایعات و گازها در برخی آزمایشگاهها و بخشها
4-2-3-1- مواد زائد شیمیایی:
-    این مواد ممکن است در بخشهای تشخیص،آزمایشگاهها استفاده شوند و یا حاصل نظافت و ضد عفونی بیمارستان باشند.وسایل و ابزار تنظیف و ضد عفونی بانضمام داروها و وسایل دور ریختنی اطاق عمل از این دسته اند.
مواد زائد شیمیایی خود به دو گروه بی خطر و خطرناک طبقه بندی میگردند:
1-4-2-3-1- فضولات شیمیایی خطرناک شامل: فضولات سمی ، مواد قابل احتراق، مواد واکنش دهنده
2-4-2-3-1- فضولات شیمیایی بی خطر شامل: قندها، اسیدهای آلی و برخی نمکهای آلی و معدنی ، نمکهای شیمیایی نظیر نمک Ca ، Mg ، Na ، اسد لاکتیک، انواع اکسیدها ، سولفیتها و فسفاتها
 
5-2-3-1- مواد زائد عفونی:Infection waste
این مواد شامل جرمهای پاتوژن در غلظتهای مختلف میباشند که میتوانند به سادگی منجر به بیماری گردند. وسایل آغشته به جرمهای عفونی در بیمارستان شامل دستکش ، وسایل جراحی ، روپوش ، لباسهای بلند جراحی، ملحفه و.. نیز از این دسته اند. این زباله ها حدود 2/3 یا تقریبا 10% کل زباله های بیمارستانی را تشکیل میدهند.
 
6-2-3-1- مواد زائد دارویی:
·        داروهای پس مانده
·        محصولات جانبی درمان و داروهای فاسد شده
·        مواد شیمیایی
7-2-3-1- ظروف مستعمل تحت فشار:
·        قوطی های آئروسل
·        گازهای کپسول شده
 
آمار ذیل نتیجه یک مطالعه موردی بر روی تولید زباله های مختلف بیمارستانی در ایالات متحده است :
 
نوع زباله
 
درصد مواد
پسماندهای آمپول و سرنگ
27%  کل زباله
اعضای بدن انسان
9 kg برای هر تخت
حیوانات آزمایشگاهی
10 لیتر برای هر تخت
زباله های آزمایشگاهی میکروبیولژی
16 lit برای هر تخت
زباله های بانک خون
معمولاrecycling
پسماندهای دارویی
0.1 lit برای هر تخت در سال
 
 
 نظر به اینکه مواد زائد هر بخش نسبت به بخش دیگر متفاوتندلذا بسته به نوع، کیفیت و کمیت مواد آنها را در جایگاههای بخصوصی موقتا نگهداری میکنند تا پس از اعمال اقداماتی اولیه دفع آنها صورت پذیرد.
 
3-3-1- نگهداری موقت مواد زائد جامد در بخشها:
جایگاههای نگهداری زباله تابع ضوابط بهداشتی ذیل است:
-         جایگاه یا ساختمان محل تجمع زباله صرفا تحت نظر و اختیار مسئولین و افراد مجاز باشد.
-         این جایگاهها عموما از محفظه های سرپوشیده بهداشتی ویژه تشکیل میشوند و همواره شسته و ضدعفونی خواهند شد.
-         محل استقرار اینگونه اماکن بهتر است در مجاورت ایستگاههای زباله سوز تعیین شود.
-    وجود شیر اب گرم و سرد و وسایل و لوازم تنظیف در محل و نیز چاه دفع فاضلاب و پساب ضمن اتصال آن به شبکه فاضلاب
-    درب خروجی این جایگاه حتی المقدور باید به خارج از بیمارستان باز شود و به کریدورها و راهروهای مراجعان ارتباطی نداشته باشد.
-         تهویه هوا
-         انبارهای محل تجمع زباله های سمی – میکروبی و لاشه حیوانات باید مجهز به دستگاههای سرد کننده باشد.
-         درب و دیوارهای داخلی اینگونه اماکن اصولا با مصالح ضد آتش سوزی روکش شود.
 
4-3-1- حمل و نقل و جمع آوری در بیمارستانها
بوسیله کیسه های نایلونی مخصوص صورت می پذیرد و این کیسه ها معمولا در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارند.که کیسه های کوچک5 تا 7 کیلوگرم، متوسط 10 تا 14 و بزرگ 16 تا 20 کیلوگرم گنجایش خواهند داشت. کیسه های نایلونی سپس با این چرخها که بین 4 تا 60 فوت مکعب ظرفیت دارند قابل حمل و نقل خواهند بود.
 
5-3-1- دستگاه زباله سوز: Incenerator
برنامه ریزی بمنظور سوزاندن و دفع زباله های بیمارستانی از جمله وظایف صریح سرپرست هر بیمارستان است.استفاده از زباله سوز یکی از بهترین وسایل برای از بین بردن مواد زائد جامد بیمارستانی میباشد، دفع سریع زباله های بیمارستانی بعلت پسماندهای غذایی، جرمهای پاتوژن و میکروبی، عوامل بیماریزا دارای اهمیت است. سوزاندن این مواد بوسیله زباله سوز کاری غیر قابل اجتناب بوده که این زباله سوزها بسته به گنجایش بیمارستان و حجم زباله تولید شده طراحی و نصب میگردند.  قابل ذکر است که سفارش و یا تهیه زباله سوز جهت هر موسسه ای باید از قبل با توجه به ضوابط و نیز در نظر گرفتن حجم و نوع زباله تولیدی بررسی گردد و سپس ترتیبی اتخاذ شود تا اینگونه زباله ها پس از نصب دستگاه توسط شخص مسئول طی یک برنامه معین سوزانده شوند. بنظر میرسد بمنظور عدم رعایت وابستگی ف مدلهای مشخصی از انواع مختلف زباله سوز توسط موسسات با توجه به نوع زباله های کشور مورد مطالعه قرار گیرد.
بدیهی است ملاحضات فنی نسبت به ساختمان و طرز کار دستگاههای مختلف زباله سوز بطوریکه متناسب با آب و هوا و دیگر شرایط محیطی منطقه باشد، قبل از هر اقدامی ضرورت دارد.
 
1-5-3-1- ساختمان یک زباله سوز بیمارستانی شامل:
-         کوره اصلی
-         اتاقک پس سوز
-         مشعل
-         مبدل های حرارتی
-         خاکستردان
-         ته نشینی ذرات معلق
-         دودکش
-         ونتیلاتور(هواکش)
بطور کلی یک زباله سوز ساده از 4 بخش ذیل تشکیل میشود:
1-1-5-3-1- قسمت تغذیه کوره: در این بخش انتقال و تخلیه زباله به داخل کوره توسط نواراتوماتیک و یا با کمک نیروی انسانی قابل انجام است.
2-1-5-3-1- کوره اولیه:
در این کوره ، زباله بوسیله دو حرارت گرم محیط داخلی ، قسمت اعظم رطوبت خود را ازدست داده و در قسمت انتهایی اماده سوختن میگردد. فضای مورد نیاز در این محفظه بایستی بر اساس زمان توقف ، میزان زباله و درصد رطوبت محاسبه شود ، تا زباله پس از خشک شدن کاملا سوزانده شود . درقسمت تحتانی هر دستگاه زباله سوز مخزنی جهت جمع آوری خاکستر حاصل از زباله های سوخته شده تعبیه میگردد که این مخزن با روشهای مختلف بر حسب نیاز قابل تخلیه است.
3-1-5-3-1-کوره ثانویه:
در این محفظه گازهای سوخته و نسوخته ، کاملا با هوا مخلوط شده و با درجه حرارت بسیار زیاد بصورت احتراق کامل در می آید.هوادهی کوره های اولیه و ثانویه و نیز ایجاد سوخت اضافی همچون نفت سیاه و.. بوسیله موتورهای ویژه احتراق انجام میگیرد. در کوره های بزرگ فضای مخصوصی بین کوره و دودکش ایجاد میگردد تا ذرات قابل رسوب ترسیب شده و از دودکش بیرون نرفته و موجب تشدید آلودگی هوا نگردند .
 
 
4-1-5-3-1-دودکش:
عمل دودکش ، خارج نمودن گازهای سوخته شده از دستگاه بوده و بلندی آن بر حسب نوع دستگاه زباله سوز و شکل طراحی آن ، محل استقرار ، میزان گازهای تولیدی، شررایط بادهای محلی(جهت،شدت و..) و فاصله تا نزدیکترین نواحی مسکونی ، متفاوت است.بمنظور بی خطر ساختن گازهای خروجی از دددودکش فیلتر های مختلفی استفاده میگردد که استفاده از اسکرابر تر ، Baghouse یا فیلترخانه و مولتی فیلتر بعنوان گزینه های مناسب مورد توجه می باشد

نظرات() 
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 10:57 ق.ظ

Amazing data. Thank you!
click here cialis daily uk cialis online holland cialis 5 mg para diabeticos generic cialis 20mg tablets cheap cialis cialis cipla best buy cialis generico lilly weblink price cialis cialis daily cialis 5mg prix
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:45 ب.ظ

Whoa a lot of terrific info.
cialis canada on line india cialis 100mg cost cialis generic availability no prescription cialis cheap only now cialis for sale in us generic cialis levitra preis cialis 20mg schweiz sialis look here cialis cheap canada cialis 100 mg 30 tablet
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:58 ق.ظ

You actually stated it superbly.
where do you buy cialis buying cialis overnight cialis for sale in europa cialis soft tabs for sale when will generic cialis be available chinese cialis 50 mg tadalafil 20 mg buying brand cialis online generic cialis with dapoxetine buy cialis online nz
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:39 ب.ظ

Excellent postings. Cheers.
safe site to buy cialis online cialis generisches kanada buy original cialis cialis 100mg suppliers buy cialis sample pack look here cialis cheap canada side effects of cialis buy original cialis generic cialis 20mg tablets cialis patent expiration
buy tadalafil
سه شنبه 13 آذر 1397 07:31 ق.ظ

Thanks, Lots of forum posts.

buy online cialis 5mg generico cialis mexico cialis dosage amounts cialis 30 day sample we recommend cialis info tadalafil 10 mg trusted tabled cialis softabs overnight cialis tadalafil click now cialis from canada usa cialis online
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 07:34 ب.ظ

Whoa lots of very good information.
how much does a cialis cost tadalafil 10 mg estudios de cialis genricos buying brand cialis online we use it 50 mg cialis dose cost of cialis per pill buying brand cialis online cialis 5mg billiger trusted tabled cialis softabs get cheap cialis
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:06 ب.ظ

You've made the point!
cialis arginine interactio buy cheap cialis in uk cialis tablets for sale cialis prezzo in linea basso cialis savings card canadian drugs generic cialis viagra cialis levitra try it no rx cialis cialis therapie wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Kudos. Excellent information!
click here to buy cialis cost of cialis per pill enter site natural cialis ou acheter du cialis pas cher comprar cialis navarr cialis super kamagra cuanto cuesta cialis yaho cialis y deporte cialis name brand cheap cialis professional from usa
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis italia gratis cialis coupons printable what is cialis usa cialis online venta de cialis canada buy cheap cialis in uk buy cialis sample pack callus generic cialis pill online cialis 5 mg schweiz
cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:18 ق.ظ

Thank you. I enjoy this!
dose size of cialis we recommend cialis info prix de cialis brand cialis generic viagra cialis levitra wow cialis 20 tadalafil 10 mg generic cialis at the pharmacy cialis online free generic cialis
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Thanks! An abundance of tips.

buy cialis online cheapest cialis free trial free cialis acheter cialis kamagra how to buy cialis online usa cialis diario compra cialis australia org cialis alternative venta de cialis canada cialis patentablauf in deutschland
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 07:13 ق.ظ

Kudos. Ample data.

cialis sicuro in linea cialis therapie tadalafilo cialis prezzo in linea basso brand cialis generic generic cialis pro buy cialis cheap 10 mg generic cialis pro opinioni cialis generico achat cialis en itali
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:01 ب.ظ

With thanks, An abundance of tips.

canadian cialis cialis savings card ou acheter du cialis pas cher where do you buy cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 10 doctissimo 5 mg cialis coupon printable buy cialis cheap 10 mg prezzo cialis a buon mercato cialis great britain
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:19 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
we like it cialis price low cost cialis 20mg female cialis no prescription cheap cialis cialis 05 dosagem ideal cialis cialis generic tadalafil buy click now cialis from canada discount cialis viagra vs cialis
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:28 ب.ظ

Thanks, I like this.
buy cheap cialis in uk cialis rckenschmerzen generic cialis soft gels buy online cialis 5mg buying cialis in colombia where cheapest cialis cialis sans ordonnance cialis rckenschmerzen dosagem ideal cialis cialis pills in singapore
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:45 ق.ظ

Very good tips. Kudos.
cialis generika in deutschland kaufen enter site natural cialis buy cialis cialis for sale south africa sialis cialis for sale in europa cialis 5 mg para diabeticos generic cialis cialis 30 day sample cialis pills in singapore
schnell abnehmen
شنبه 26 آبان 1397 09:31 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the most useful websites on the internet.
I am going to highly recommend this web site!
abnehmen blog 2018
پنجشنبه 24 آبان 1397 07:27 ب.ظ
Hey very nice blog!
vitamine contro la caduta dei capelli
پنجشنبه 3 آبان 1397 09:02 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to
my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for
quite some time and was hoping maybe you would have some experience
with something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
new updates.
Cheap MLB Jerseys Free Shipping
شنبه 21 مهر 1397 03:49 ب.ظ
The Titans beat St. Louis 27-14 on Sunday night and visit Kansas City on Friday night. Whisenhunt says Mettenberger was [url=http://www.cheapsoccerjerseys2018.us.com/]Wholesale Soccer Jerseys[/url] sick with what is believed to be food poisoning, while McCluster has a virus. [url=http://www.nflcheapjerseysforsale.com/]Wholesale Authentic Jerseys[/url] Both saw a doctor before being sent home because of the risk of being contagious.
[url=http://www.jerseysmlb.us.com/]Cheap MLB Jerseys Free Shipping[/url]
buy cialis online safely
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:08 ق.ظ

Seriously many of wonderful information.
only now cialis 20 mg cialis online deutschland safe dosage for cialis precios cialis peru generic cialis at the pharmacy we choice cialis uk cialis en mexico precio cialis vs viagra buy cialis online cialis generisches kanada
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:57 ق.ظ

Amazing a good deal of valuable tips!
the best choice cialis woman order cialis from india cialis side effects dangers cialis 10mg prix pharmaci cialis online nederland acheter cialis kamagra online prescriptions cialis cialis for daily use only now cialis 20 mg cialis dosage amounts
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:33 ق.ظ

Superb information. Regards.
buy online cialis 5mg price cialis per pill look here cialis order on line buy original cialis acheter du cialis a geneve import cialis cialis 200 dollar savings card we recommend cialis best buy cialis 5 effetti collaterali miglior cialis generico
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:22 ب.ظ

Many thanks, Quite a lot of tips.

cialis official site how to purchase cialis on line cialis 20mg cialis cost tadalafil cialis online we recommend cialis info cialis patent expiration buy cheap cialis in uk cialis 05
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:30 ق.ظ

Good facts. With thanks.
pharmacy canada plus Canadian Pharmacy USA canadian mail order pharmacies online pharmacies drugs for sale canada medication cost canadian pharmaceuticals canadian pharmacy viagra pharmacy canada online pharmacies medication
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:59 ب.ظ

You said it perfectly.!
how to buy real viagra online can you buy viagra at the store how can i get viagra online where to buy sildenafil uk getting viagra online buy viagra without buy viagra for women where can i buy sildenafil online uk viagra online buy viagra from uk
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:26 ق.ظ

Cheers. A good amount of information!

cialis purchasing cialis 20 mg cost generic cialis at walmart cialis kaufen cost of cialis cvs enter site natural cialis cialis generico en mexico generic cialis soft gels discount cialis precios cialis peru
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:32 ب.ظ

This is nicely put. .
click here cialis daily uk cialis bula viagra vs cialis cialis 5 mg cialis 5mg cialis generique cialis tablets australia cialis lilly tadalafi cialis 20 mg generic for cialis
uk buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:38 ق.ظ

Fine postings. Kudos!
buy levitra buy generic viagra with paypal cheap generic viagra uk where to buy viagra online without prescription buy viagra soft viagra usa online ordering viagra online herbal viagra rx sildenafil where can i get viagra online
canada pharmacies online prescriptions
چهارشنبه 23 خرداد 1397 09:51 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">reputable mexican pharmacies online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>best canadian mail order pharmacies</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :