تبلیغات
mbmohit-Tabriz - طبقه بندی زباله های بیمارستانی - ترکیبات زباله های بیمارستانی

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

2 - مقدمه:
مواد زائد جامد یا Solid wastes هم اکنون در چارچوب برنامه های زیست محیطی اهمیتی ویژه یافته اند. رشد و بالارفتن میزان مصرف، پیشرفت صنعت و تکنولژی از یک سو و رشد فزاینده جمعیت جهان از سوی دیگر ، در سالهای اخیر باعث ازدیاد روز افزون مواد زائد جامد شده و با توجه به بودجه قابل توجهی که اغلب کشورهای دنیا صرف این منظور میکنند ، مطالعاتی بمنظور انتخاب بهترین و اقتصادی ترین متد جمع آوری و دفع و یا استفاده مجدد(Reuse)و بازیافت (Recycling)،...در جریان است.
مساله پاکسازی محیط از مواد زائد جامد یکی از مهمترین چالشهایی  (Chalengese)است که کشور ما نیز با آن مواجه است ، اینگونه مواد ممکن است زباله های خانگی، نخاله های ساختمانی، زباله های صنعتی، پسماندهای بیمارستانی ویا انواع دیگر باشند.در این پژوهش زباله های بیمارستانی که در تقسیم بندیهای مواد زائد در ردیف مواد زائد ویژه طبقه بندی میشوند مورد توجه قرار گرفته اند.
3 – چکیده:
زباله های بیمارستانی شامل پسماندهاییی هستند که از بخشهای مختلف یک بیمارستان قابل تولید خواهن بود. الگوهای جهانی مختلفی بمنظور تقسیم بندی این پسماندها ارائه شده است که در این پژوهش دو الگوی Mulisch و Liberman بلحاظ دقت ، تعدد تقسیم بندی ونیز بسط دادن به تمامی ضایعات تولید شده از یک بیمارستان مورد توجه قرار میگیرند.
3-1- طبقه بندی
1-3-1- طبقه بندی زباله های بیمارستانی بر اساس نظریه  Mulisch :
-         زباله های شبه خانگی
-         مواد زائدی که نباید در ظروف معمولی زباله جایگزین گردند.
-         پسماندهای غذایی رستوران یا سلف بیمارستان
-    مواد زائد بیمارستانی مثل باندهای زخم، گچ، و مواد حاصل از شکسته بندیها (ارتوپدی)، زائده های بدنی حاصل از اطاق عمل ، مواد زائد عفونی
-         مواد زائد داروئی
-         مواد زائد ویژه آزمایشگاهی و موسسات میکروب شناسی
 
 
 
1-1-3-1- طبقه بندی Liberman
-         لیبرمان در سال 1988 مواد زائد عفونی بیمارستانی را به 12 گروه ذیل تقسیم بندی نمود:
1.Isolation wastes
2. culture and stokes of infeetions agents.
3. Human bleed preduets.
4.Pathological wastes.
5. contaminated wastes from snrgery and antepsy
6. contaminated sharps.
7. Contuminuted laboratory waste.
8. dialysis unit wastes.
9. contaminated animal car cases.
10.Discarded biologicals.
11. contaminated food and other produets.
12. Centeminated equipments.
2 – 3 – 1 – ترکیبات زباله بیمارستانی :
درالگوهای ذکر شده، ترکیبات مختلف زباله های بیمارستانی به شرح ذیل اند:
1-2-3-1- زباله های معمولی بیمارستانی:
- خوابگاههای پرسنل
- زباله های بسته بندی مواد
- زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان
2-2-3-1- زباله های پاتولژیکی:
-         نمونه های مدفوع و ادرار
-         بافتها و ارگانهای مختلف بدن
-         پنبه های آغشته به خون و چرک و مواد دفعی بدن
3-2-3-1- مواد زائد رادیو اکتیو:
-         مواد رادیو اکتیو مربوط به آزمایشگاههای بیمارستان
-         جامدات ، مایعات و گازها در برخی آزمایشگاهها و بخشها
4-2-3-1- مواد زائد شیمیایی:
-    این مواد ممکن است در بخشهای تشخیص،آزمایشگاهها استفاده شوند و یا حاصل نظافت و ضد عفونی بیمارستان باشند.وسایل و ابزار تنظیف و ضد عفونی بانضمام داروها و وسایل دور ریختنی اطاق عمل از این دسته اند.
مواد زائد شیمیایی خود به دو گروه بی خطر و خطرناک طبقه بندی میگردند:
1-4-2-3-1- فضولات شیمیایی خطرناک شامل: فضولات سمی ، مواد قابل احتراق، مواد واکنش دهنده
2-4-2-3-1- فضولات شیمیایی بی خطر شامل: قندها، اسیدهای آلی و برخی نمکهای آلی و معدنی ، نمکهای شیمیایی نظیر نمک Ca ، Mg ، Na ، اسد لاکتیک، انواع اکسیدها ، سولفیتها و فسفاتها
 
5-2-3-1- مواد زائد عفونی:Infection waste
این مواد شامل جرمهای پاتوژن در غلظتهای مختلف میباشند که میتوانند به سادگی منجر به بیماری گردند. وسایل آغشته به جرمهای عفونی در بیمارستان شامل دستکش ، وسایل جراحی ، روپوش ، لباسهای بلند جراحی، ملحفه و.. نیز از این دسته اند. این زباله ها حدود 2/3 یا تقریبا 10% کل زباله های بیمارستانی را تشکیل میدهند.
 
6-2-3-1- مواد زائد دارویی:
·        داروهای پس مانده
·        محصولات جانبی درمان و داروهای فاسد شده
·        مواد شیمیایی
7-2-3-1- ظروف مستعمل تحت فشار:
·        قوطی های آئروسل
·        گازهای کپسول شده
 
آمار ذیل نتیجه یک مطالعه موردی بر روی تولید زباله های مختلف بیمارستانی در ایالات متحده است :
 
نوع زباله
 
درصد مواد
پسماندهای آمپول و سرنگ
27%  کل زباله
اعضای بدن انسان
9 kg برای هر تخت
حیوانات آزمایشگاهی
10 لیتر برای هر تخت
زباله های آزمایشگاهی میکروبیولژی
16 lit برای هر تخت
زباله های بانک خون
معمولاrecycling
پسماندهای دارویی
0.1 lit برای هر تخت در سال
 
 
 نظر به اینکه مواد زائد هر بخش نسبت به بخش دیگر متفاوتندلذا بسته به نوع، کیفیت و کمیت مواد آنها را در جایگاههای بخصوصی موقتا نگهداری میکنند تا پس از اعمال اقداماتی اولیه دفع آنها صورت پذیرد.
 
3-3-1- نگهداری موقت مواد زائد جامد در بخشها:
جایگاههای نگهداری زباله تابع ضوابط بهداشتی ذیل است:
-         جایگاه یا ساختمان محل تجمع زباله صرفا تحت نظر و اختیار مسئولین و افراد مجاز باشد.
-         این جایگاهها عموما از محفظه های سرپوشیده بهداشتی ویژه تشکیل میشوند و همواره شسته و ضدعفونی خواهند شد.
-         محل استقرار اینگونه اماکن بهتر است در مجاورت ایستگاههای زباله سوز تعیین شود.
-    وجود شیر اب گرم و سرد و وسایل و لوازم تنظیف در محل و نیز چاه دفع فاضلاب و پساب ضمن اتصال آن به شبکه فاضلاب
-    درب خروجی این جایگاه حتی المقدور باید به خارج از بیمارستان باز شود و به کریدورها و راهروهای مراجعان ارتباطی نداشته باشد.
-         تهویه هوا
-         انبارهای محل تجمع زباله های سمی – میکروبی و لاشه حیوانات باید مجهز به دستگاههای سرد کننده باشد.
-         درب و دیوارهای داخلی اینگونه اماکن اصولا با مصالح ضد آتش سوزی روکش شود.
 
4-3-1- حمل و نقل و جمع آوری در بیمارستانها
بوسیله کیسه های نایلونی مخصوص صورت می پذیرد و این کیسه ها معمولا در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارند.که کیسه های کوچک5 تا 7 کیلوگرم، متوسط 10 تا 14 و بزرگ 16 تا 20 کیلوگرم گنجایش خواهند داشت. کیسه های نایلونی سپس با این چرخها که بین 4 تا 60 فوت مکعب ظرفیت دارند قابل حمل و نقل خواهند بود.
 
5-3-1- دستگاه زباله سوز: Incenerator
برنامه ریزی بمنظور سوزاندن و دفع زباله های بیمارستانی از جمله وظایف صریح سرپرست هر بیمارستان است.استفاده از زباله سوز یکی از بهترین وسایل برای از بین بردن مواد زائد جامد بیمارستانی میباشد، دفع سریع زباله های بیمارستانی بعلت پسماندهای غذایی، جرمهای پاتوژن و میکروبی، عوامل بیماریزا دارای اهمیت است. سوزاندن این مواد بوسیله زباله سوز کاری غیر قابل اجتناب بوده که این زباله سوزها بسته به گنجایش بیمارستان و حجم زباله تولید شده طراحی و نصب میگردند.  قابل ذکر است که سفارش و یا تهیه زباله سوز جهت هر موسسه ای باید از قبل با توجه به ضوابط و نیز در نظر گرفتن حجم و نوع زباله تولیدی بررسی گردد و سپس ترتیبی اتخاذ شود تا اینگونه زباله ها پس از نصب دستگاه توسط شخص مسئول طی یک برنامه معین سوزانده شوند. بنظر میرسد بمنظور عدم رعایت وابستگی ف مدلهای مشخصی از انواع مختلف زباله سوز توسط موسسات با توجه به نوع زباله های کشور مورد مطالعه قرار گیرد.
بدیهی است ملاحضات فنی نسبت به ساختمان و طرز کار دستگاههای مختلف زباله سوز بطوریکه متناسب با آب و هوا و دیگر شرایط محیطی منطقه باشد، قبل از هر اقدامی ضرورت دارد.
 
1-5-3-1- ساختمان یک زباله سوز بیمارستانی شامل:
-         کوره اصلی
-         اتاقک پس سوز
-         مشعل
-         مبدل های حرارتی
-         خاکستردان
-         ته نشینی ذرات معلق
-         دودکش
-         ونتیلاتور(هواکش)
بطور کلی یک زباله سوز ساده از 4 بخش ذیل تشکیل میشود:
1-1-5-3-1- قسمت تغذیه کوره: در این بخش انتقال و تخلیه زباله به داخل کوره توسط نواراتوماتیک و یا با کمک نیروی انسانی قابل انجام است.
2-1-5-3-1- کوره اولیه:
در این کوره ، زباله بوسیله دو حرارت گرم محیط داخلی ، قسمت اعظم رطوبت خود را ازدست داده و در قسمت انتهایی اماده سوختن میگردد. فضای مورد نیاز در این محفظه بایستی بر اساس زمان توقف ، میزان زباله و درصد رطوبت محاسبه شود ، تا زباله پس از خشک شدن کاملا سوزانده شود . درقسمت تحتانی هر دستگاه زباله سوز مخزنی جهت جمع آوری خاکستر حاصل از زباله های سوخته شده تعبیه میگردد که این مخزن با روشهای مختلف بر حسب نیاز قابل تخلیه است.
3-1-5-3-1-کوره ثانویه:
در این محفظه گازهای سوخته و نسوخته ، کاملا با هوا مخلوط شده و با درجه حرارت بسیار زیاد بصورت احتراق کامل در می آید.هوادهی کوره های اولیه و ثانویه و نیز ایجاد سوخت اضافی همچون نفت سیاه و.. بوسیله موتورهای ویژه احتراق انجام میگیرد. در کوره های بزرگ فضای مخصوصی بین کوره و دودکش ایجاد میگردد تا ذرات قابل رسوب ترسیب شده و از دودکش بیرون نرفته و موجب تشدید آلودگی هوا نگردند .
 
 
4-1-5-3-1-دودکش:
عمل دودکش ، خارج نمودن گازهای سوخته شده از دستگاه بوده و بلندی آن بر حسب نوع دستگاه زباله سوز و شکل طراحی آن ، محل استقرار ، میزان گازهای تولیدی، شررایط بادهای محلی(جهت،شدت و..) و فاصله تا نزدیکترین نواحی مسکونی ، متفاوت است.بمنظور بی خطر ساختن گازهای خروجی از دددودکش فیلتر های مختلفی استفاده میگردد که استفاده از اسکرابر تر ، Baghouse یا فیلترخانه و مولتی فیلتر بعنوان گزینه های مناسب مورد توجه می باشد

نظرات() 
uk buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:38 ق.ظ

Fine postings. Kudos!
buy levitra buy generic viagra with paypal cheap generic viagra uk where to buy viagra online without prescription buy viagra soft viagra usa online ordering viagra online herbal viagra rx sildenafil where can i get viagra online
canada pharmacies online prescriptions
چهارشنبه 23 خرداد 1397 09:51 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">reputable mexican pharmacies online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>best canadian mail order pharmacies</a>
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:46 ق.ظ

Wow plenty of very good facts!
where to buy cialis in ontario rezeptfrei cialis apotheke cialis professional from usa cialis lilly tadalafi enter site 20 mg cialis cost cialis from canada cialis herbs order generic cialis online cialis 20mg generic cialis
safe canadian online pharmacies
پنجشنبه 3 خرداد 1397 11:19 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">no prescription pharmacy canada</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>legitimate online pharmacies</a>
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:20 ب.ظ

You expressed that really well.
generic cialis india cialis 100mg cost tadalafil 10 mg tesco price cialis cialis generico en mexico cialis tablets prezzo cialis a buon mercato cialis for sale buy online cialis 5mg usa cialis online
Viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:20 ق.ظ

You definitely made the point.
buy cheap viagra canada where can you buy viagra online safely is it legal to buy viagra online from canada how can i buy viagra without seeing a doctor generic viagra pharmacy buy pharmaceutical viagra how to safely buy viagra online viagra uk buy online buy cheap viagra uk buying viagra without prescription
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 05:38 ب.ظ

Whoa loads of excellent facts.
tadalafil generic how much does a cialis cost we choice free trial of cialis cipla cialis online online prescriptions cialis cialis 5 mg schweiz are there generic cialis cialis 100 mg 30 tablet costo in farmacia cialis we choice cialis pfizer india
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 10:26 ب.ظ

Helpful forum posts. With thanks!
cialis online nederland cialis tablets cialis baratos compran uk acquistare cialis internet trusted tabled cialis softabs usa cialis online cialis generic we choice free trial of cialis we use it cialis online store cialis online napol
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:32 ب.ظ

Very good forum posts. Thanks.
viagra vs cialis vs levitra generic cialis at the pharmacy try it no rx cialis cialis reviews cialis savings card brand cialis generic cialis generic tadalafil buy cialis generico in farmacia where to buy cialis in ontario generic cialis with dapoxetine
judivandagriff.blog.fc2.com
شنبه 30 اردیبهشت 1396 10:38 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an impatience
over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly
very often inside case you shield this increase.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :