تبلیغات
mbmohit-Tabriz - زباله های بیمارستانی و روشهای بی اثرسازی آنها

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

 

انواع روش های تصفیه ، گندزدائی و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
1- از نـقـطـــه نــظـــر دفـــع بــهـــداشـتــی مــی‌تــوان تقسیم‌بندی زیر را ارائه كرد:  ‌
1) مـواد زایـد غـیـر مـسـالـه ساز بیمارستانی مناسب برای دفع به طرق مختلف:


انواع روش های تصفیه ، گندزدائی و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
1- از نـقـطـــه نــظـــر دفـــع بــهـــداشـتــی مــی‌تــوان تقسیم‌بندی زیر را ارائه كرد:  ‌
1) مـواد زایـد غـیـر مـسـالـه ساز بیمارستانی مناسب برای دفع به طرق مختلف:
این مواد از نظر مقدار ، تركیب و مبدا‡ نظیر مواد زاید خانگی هستند .
2 )‌ مــواد زایـد مـسـألـه سـاز بـیـمـارسـتـانـی(‌مواد زاید بیماری زا )‌:
روش دفـع بـایـد ایـمـنـی كـامـل داشـتـه و بـرای محیط زیست بی زیان باشد.این موارد شامل:
1- مـــــــــواد زایـــــــــد مـــــــــرطـــــــــوب بـــــــــه ویـــــــــژه بیمارستانی(اعضای قطع شده ، قسمت هایی از اعـضــــاء بــــدن ، خــــون وخــلــــط ) و حــیــــوانــــات آزمایشگاهی .
2- مـواد زایـد خشك مخصوص بیمارستانی شامل مواد زاید خشك بخش های بانك خون ، جراحی ، واحدهای دیالیز ، زایمان ،بخش های ایـزوله (‌مثلاً عفونی )‌،میكروبیولوژی ،ویروس شناسی و واحد مراقبت های ویژه .
3- تمام اجسامی كه در ارتباط مستقیم با خون بیمار باشند وجزء مواد زاید به شمار بیایند .
3 )‌مواد زاید بیمارستانی با مشكلات خاص خود كه نیاز به دفع ویژه دارند:
1- مواد زاید آشپزخانه با مقادیر زیاد
2- مواد زاید دارویی با مقادیر زیاد
3- مواد زاید رادیو اكتیو
مـواد زاید مخصوص بخش های جراحی پاتولوژی ،اتوپسی ،از قبیل اعضای قطع شده و موارد دیگر كه موجب زشتی منظره ظاهری مواد زاید شده و باید مدیریت خاصی در جهت حفظ زیبا سازی محیط در جمع آوری و دفع آن ها در نظر گرفته شود.
تصیفه و دفع مواد زائد جامد بیمارستانی
با گسترش بیماری هایی از قبیل ایدز و هپاتیت B توجه به دفع مناسب اینگونه مواد از جمله اقدامات مهم بهداشتی محسوب می شود . به منظور جلوگیری از انتشار عوامل باكتریایی ، ویروسی و انگلی و سایر عوامل بیماری زا در محیط زیست، زباله های عفونی بـیـمـارسـتـانـی قـبـل از خـروج از بـیـمارستان و دفع نهایی باید تصفیه و گندزایی شوند‌. سوزاندن زباله از طریق زباله سوزها خود نوعی گندزدایی خشك محسوب می شود .
روش‌های گندزدایی  ‌
گند زدایی شیمیای مواد زاید جامد بیمارستانی  ‌
یكی از گزینه های مورد نظر در گندزدایی اجسام به خصوص در كشورهای در حال توسعه ، گندزدایی شیمیایی  است كه با در نظر گرفتن میزان غلظت مناسب و زمان تماس مورد نیاز، می توان از انواع مواد گندزدا استفاده كرد.  جهت اعمال گندزدایی موثرتر باید ابتدا مواد زائد را خرد  یا آسیاب كرد. از مزایای این عمل غیر قابل استفاده بودن موادی مثل سرنگ های یك‌بار مصرف حتی پس از گندزدایی است. به علاوه خرد كردن مواد سبب كـاهش حجم آن ها و بازدهی بیشتر عمل گندزدایی می شود. البته همیشه گندزدایی از طـریـق مـواد شـیـمـیایی قابل اعتماد نیست زیرا ممكن است عوامل پاتوژن در مقابل ماده شیمیای انتخاب شده مقاوم بوده و در نتیجه عوامل بیماری زا كاملا منهدم نشوند.
گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتو كلاو  ‌
اتوكلاو دستگاهی است كه در درجه حرارت حدود 160 درجه سانتیگراد و فشار بالا و از طریق ایـجــاد بـخــار قــادر بــه گـنــدزدایــی اســت. روش اتــوكــلاو مـعـمــولا بـرای مـواد زائـدی كـه دارای چگالی پایین هستند مناسب تر است زیرا مواد به آسانی تحت نفوذ این بخار قرار نمی گیرند و باید زمان گندزدایی را طولانی كرد.  به همین جهت روش اتوكلاو برای مواد زائد پاتولوژی توصیه نـمـی شـود و بـهـتر است این مواد از طریق اشعه تـصـفـیــه شــود. مـعـمــولا جـهــت بـه كـارگـیـری و نـگـهـداری دسـتـگـاه اتوكلاو  نیاز به یك اپراتور مـاهـر و مـتـخـصـص اسـت تـا بـتوان از این فرایند بــه‌‌طــور گـسـتــرده ای در اسـتــریــل كــردن لــوازم جراحی و وسایل و لوازم باكتریولوژیك استفاده كــرد. بــر حـســب مـیــزان مــواد زائــد مــی تـوان از انــدازه‌هــای گــونـاگـون اتـوكـلاو اسـتـفـاده كـرد . بعضی از انواع آن دارای دستگاه تراكم هستند در نتیجه حجم مواد زائد پس از گندزدایی از طریق فـشـردن تـا 60 درصـد كـاهـش مـی یـابـد . یكی از مزایای عمل اتوكلاو ، عدم ایجاد آلودگی است .
گندزدایی از طریق پرتودهی
یـكـی از روش هـای گـنـدزدایـی بـه كـارگـیری اشعه  xاست. عمل گندزدایی از این طریق بسیار مؤثر و دارای بازدهی بالا است . البته اگر مواد زائد قبل از گندزدایی خرد یا آسیاب شوند در بهبود عمل گندزدایی موثر است. گندزدایی از طریق پرتودهی فرایندی است كه حداقل آلودگی و مزاحمت را ایجاد می كـنـد الـبـتـه بـایـد خـاطـر نـشـان سـاخـت كه پرتودهی در مقایسه با روش های گندزدایی شیمیایی وحرارتی گران تر است .
سوزاندن
سوزندان مواد روش قدیمی است كه علاوه بر اینكه تا  95‌درصد حجم مواد زائد را كاهش می دهد عمل گندزدایی مواد زائد مانند مواد پاتولوژی و مواد نوك تیز را انجام می‌دهد. امروزه اكثر كشورهای دنیا جهت انهدام مواد زائد بیمارستانی به خصوص مواد زائد عفونی از پروسه سوزاندن از طریق دستگاه های زباله سوز استفاده  می كنند. در آمریكا حدود دو سوم بیمارستان ها زباله سوز دارند كه اكثر آن ها غیر متمركز بوده و در داخـل بـیمارستان مستقر هستند.نظارت و كنترل آلاینده های ناشی از زباله سوزهای غیر‌متمركز بسیار مشكل است . به همین جهت بعضی از كشورهای اروپایی مثل كشور سـوئـیـس و آلمان جهت سوزاندن مواد زائد بیمارستانی از زباله سوزهای متمركز كه دارای سیستم مجهز و پیشرفته كنترل آلودگی هوا است استفاده می كنند .
البته یكی از معایب سیستم متمركز این است كه زباله ها باید به خارج از بیمارستان و به مركز زباله سوزی حمل شوند كه اگر نكات بهداشتی در مورد بسته بندی ، جمع آوری و حـمـل ونقل اینگونه مواد رعایت نشود خطر پراكندگی آلودگی مواد زائد خطرناك عفونی،  سلامت جامعه را تهدید می كند .
در تعدادی كشورها بر طبق قوانین موجود زباله های عفونی ، پاتولوژیك و انواع مواد نوك تیز و برنده مثل سوزن ها و تیغ ها به طور جداگانه در كیسه های دو جداره بسیار محكم پلاستیكی بسته بندی می شوند به طوری كه درب كیسه ها پس از بسته شدن به آسـانـی بـاز نـمـی شوند و علامت خطر كه هشدار دهنده است بر روی ظروف حاوی اینگونه مواد زائد خطرناك قرار دارد . مواد زائد خطرناك در مركز زباله سوزی توسط نقاله هایی به كوره زباله سوز هدایت و تخلیه می شوند.  در كشورهای در حال توسعه تقریباً 57 تا 92 درصد  زباله سوزها دارای نقص فنی بوده و در نتیجه در اكثر بیمارستان‌ها از این زباله سوزها عملا استفاده نمی شود و در صورت استفاده، در اكثر موارد تولید آلودگی هوا می كنند زیرا علاوه بر نقص فنی دستگاه ، افرادی كه حمل و نقل و تخلیه زباله ها را به درون زباله سوز به عهده دارند هیچ گونه اطلاعاتی در مورد انواع زباله های بیمارستانی و طرز كار زباله سوزها ندارند . در اغلب موارد كلیه زباله ها به طور مخلوط و بدون جدا سازی وارد كوره زباله سوز می شوند . در صورتی كه اگر مواد زائد بی خطر مانند مواد آشپزخانه و مواد زائد بخش اداری و سایر مواد بی خطر در زمان تولید یعنی در مـبـدا‡ از سـایر انواع مواد خطرناك بیمارستانی جدا شده و به‌طور جداگانه بسته بندی شوند ، حجم مواد ورودی به زباله سوز كاهش یافته و مواد معمولی با مواد خطرناك مخلوط نمی شوند.  بنابراین بهتر است انواع مواد خطرناك مانند مواد نوك تیز و برنده ، بافت های پاتولوژی، كیسه های خون ، مواد زائد بخش عفونی ، باقیمانده داروها و غیره در كیسه‌های بزرگ مخصوص و به‌طور جداگانه بسته بندی و جمع آوری می شوند.
سوزاندن زباله و ساختمان یك دستگاه زباله سوز كوچك


زباله سوز روش پر خرج و گرانی است كه نیاز به نظارت و كنترل دقیق متخصصان و كاركرد ماهرانه كارگران آموزش دیده دارد تا به طور مستمر بتواند سه فاكتور مهم و مؤثر در احتراق كامل ، یعنی حرارت ، اكسیژن و زمان تلاطم مواد زائد را تحت نظارت و كنترل داشته باشد . در زباله سوزی باید پتانسیل ایجاد خطر در نتیجه تولید موادی مانند اسید كلریدریك ،اسید فلوئوریك ،دی اكسید گوگرد ، منو اكسید كربن ، اكسیدهای نیتروژن و ذرات ، ارزیابی و سنجیده شود. زباله سوزها زمانی حداكثر كارایی و بازدهی را داردكه 1) ظرفیت بالا داشته باشند 2) مواد زائد مورد نظر دارای ارزش حرارتی مناسب باشند یـعـنی سوختن مواد به اندازه كافی حرارت ایجاد كرده و دارای احتراق كامل باشد به طـوری كـه ابـتـدا رطـوبـت مـواد مـوجود در مواد زائد بخار شده و درجه حرارت برای سوزاندن كامل مواد بدون نیاز به سوخت كمكی كافی باشد .
در كشورهای صنعتی انواع مختلف زباله سوز برای سوزاندن مواد زائد بیمارستانی وجـود دارد كـه مناسب ترین نوع  كوره گردان است . دستگاه طوری ساخته شده  كه گردش كوره ایجاد تلاطم در ماده زائد می كند.  این دستگاه معمولا دارای كوره ثانویه احتراق است كه با كمك سوخت اضافی ، موجب احتراق كامل شده و بو و دود را به حداقل میزان خود می رساند. درجه حرارت در كوره ثانویه به حدود  1000 درجه سانتی گـراد مـی رسـد، دود  و گاز ناشی از سوخت مواد ، قبل از ورود به اتمسفر باید توسط دستگاه های كنترل آلودگی هوا مثل شویند ه ها (اسكرابرها) و سیلكون ها تصفیه شوند. در درجـات بـالای حـرارت كـه در كـوره ایـجـاد مـی شـونـد حـتی سوزن‌ها نیز متلاشی مـی‌شـونـد. روش زبـالـه سـوزی در صـورتی جهت انهدام مواد زائد بیمارستانی روش مناسبی است كه در كاربرد موازین بهداشتی در نظر گرفته شود .
رو ش های دفع نهایی مواد زائد عفونی بیمارستانی  ‌
هدف اصلی مدیریت مواد زائد بیمارستانی ،كاهش حجم ماده زائد ، تصفیه و دفع اسـت . در خـصـوص كـاهـش حـجـم مـاده زاید باید این كاهش در محل تولید كنترل و صورت گیرد .
روش های تصفیه و دفع نیز باید به گونه ای انجام شود كه خطرات زیست محیطی این مواد را به میزان زیادی كاهش دهد.
روش‌های معمولی كه برای دفع نهایی مواد زاید بیمارستانی وجود دارد ، عبارتنداز :
دفن بهداشتی مواد زائد عفونی بیمارستانی
دفن بهداشتی زباله ، عملیات مهندسی خاصی است كه بر اساس آن زباله را چنان در دل خاك مدفون می كند كه لایه بندی و پوشش آن ها هیچ زیانی به محیط زیست، انسان و دیگر موجودات زمین نرساند .
برخی از موارد خاص در مدیریت صحیح جمع آوری و دفن زباله به شرح زیر است :‌
1 ) مطالعه جامع در زمینه تمامی منابع تولید زباله.
2 ) شناسایی مشكلات حمل و نقل و عملیات مربوط به دفن زباله هر منطقه با توجه به مناطق مسكونی مجاور.
3  )‌بررسی هزینه سرانه عملیات جمع آوری و مهندسی دفن زباله.
4  )‌تهیه لوازم و امكانات اجرایی عملیات و نظارت كامل بر آن.
5  )‌بررسی انتخاب محل به صورت گسترده طبق قوانین مربوطه با توجه به احتراز از    هزینه‌های گزاف.
6  )‌ایجاد كور ه های زباله سوز برای زباله های بیمارستانی و مراكز درمانی، در نواحی نزدیك به محل دفن.
7 )‌سرمایه گذاری كمتر برای عملیات دفن و انتظار درآمد نه چندان زیاد از این گونه عملیات. طرح ریزی كلی عملیات به دنبال انتخاب محل و آماده سازی آن انجام می شود ، سپس نقشه هایی كه مقیاس آن‌ها از 1:200 كمتر نباشد، با خطوط هم تراز به فاصله 60 سانتیمتر ترسیم می شود . ضمنا در ارائه نقشه زمین، موقعیت ساختمان ها، املاك مجاور ،توپوگرافی، جنس خاك، سطوح آب های زیرزمینی، بادهای غالب و زه‌كشی‌ها مورد توجه خاصی قرار خواهد گرفت .  ‌
محل دفن  ‌
فاكتورهای مهم در انتخاب محل دفن:
1-  فاصله محل دفن  :‌زباله از شهرمعمولا 20 تا 30 كیلومتر بر آورد می شود .
2- دسـتـرسـی بـه محل دفن: راه‌های ارتباطی موجود بایستی نزدیك بزرگراه‌ها باشد ، مسئله ترافیك ، ... .
3- فضای دفن بهداشتی زباله : باید زمین مورد نـیـاز دفن بهداشتی زباله به علت تغییر جمعیت معمولا برای یكدوره 20 تا40 ساله در نظر گرفته شود.
روش های دفن بهداشتی زباله
در عمیلات دفن بهداشتی زباله روش هایی وجـود دارد كـه مـعـمولی ترین آن ها عبارتند از: سطحی، سراشیبی، ترانشه ای، دره ای، باتلاقی و ساحلی .
مـزیـت روش تـرانـشـه ای ایـن اسـت كـه عمل تلنبار زباله در این روش بیشتر قابل كنترل است ، ولـی ایـن كـار هـمـیـشـه در روش سـطـحی عملی نـیـست . روش سطحی برای زمین های مسطح مـنـاسـب تر است. در اینجا خاك پوششی مورد نیاز از محل ذخیره خاك كه قبلا معین شده تأمین خواهد شد . به هر حال در تمامی روش ها ، زباله بـایـد گـسـتـرده شـده و سپس با ضخامت تقریبی  2‌متر و لایه  30‌تا  45‌سانتی متر با خاك پوشش داده شـود بـدیـن تـرتیب ارتفاع لایه زباله پس از فـشـردگـی بـالـغ بـر  60‌سانتی متر خواهد شد  و فـشــرده ســازی زبــالــه حـتــی الـمـقــدور بــا شـیـب  30‌درصد انجام خواهد گرفت.

گردآورنده  و تایید کننده :  دکتر مهرداد حلوائی

 

متخصص فیزیولوژی جانوری و  فلوشیپ کنترل آفات شهری و صنعتی از دانشگاه تسینگ هوآی چین

 

Mehrdad halvaei

 

Phd & Eng Animal Physiology of china Tsinghua University

نظرات() 
buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 01:18 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
buy cialis sample pack cialis generic acquisto online cialis i recommend cialis generico cialis kaufen estudios de cialis genricos how to buy cialis online usa we choice cialis pfizer india generic cialis review uk how does cialis work
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:06 ب.ظ

You have made your point extremely nicely!.
cialis online napol cialis super acti cialis lilly tadalafi cialis 20 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dose 30mg chinese cialis 50 mg generic cialis tadalafil cialis kaufen wo buy online cialis 5mg
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:27 ب.ظ

Cheers. Loads of forum posts!

acheter cialis meilleur pri cialis name brand cheap cialis 100mg suppliers cialis kaufen wo 5 mg cialis coupon printable interactions for cialis cialis 5 mg effetti collateral the best site cialis tablets enter site natural cialis cialis authentique suisse
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Good write ups. Thanks a lot.
cialis for daily use opinioni cialis generico generic cialis at walmart cialis sicuro in linea ou acheter du cialis pas cher cialis coupon how to purchase cialis on line tadalafil generic achat cialis en itali viagra or cialis
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Many thanks, Valuable stuff.
viagra vs cialis vs levitra compare prices cialis uk cialis generico in farmacia tadalafil 20 mg how do cialis pills work cialis rezeptfrei buy cialis cialis for daily use cialis sale online buy online cialis 5mg
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Fine tips. Cheers!
cialis qualitat side effects of cialis online cialis cipla cialis online generic cialis in vietnam safe site to buy cialis online click now cialis from canada cialis free trial buy cialis online achat cialis en itali
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Terrific data. Thanks!
cialis kaufen wo buy cialis sample pack click here to buy cialis india cialis 100mg cost cialis professional yohimbe cialis 5 mg para diabeticos prezzo cialis a buon mercato il cialis quanto costa cialis cost buy cialis online cheapest
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:31 ق.ظ

Great material. Cheers.
when will generic cialis be available cialis coupons import cialis click now buy cialis brand cialis generic tadalafil buy cialis 20mg preis cf viagra or cialis cialis generico en mexico cialis online holland cialis 100mg suppliers
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Great material. Regards.
overnight cialis tadalafil cialis pills generic cialis levitra warnings for cialis cialis generic availability cialis tadalafil online precios de cialis generico cialis e hiv enter site natural cialis cialis 20 mg
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 07:56 ق.ظ

Cheers, A good amount of postings!

enter site 20 mg cialis cost cialis cipla best buy buy cialis sample pack cialis 20 mg cialis tablets for sale cost of cialis per pill comprar cialis navarr price cialis wal mart pharmacy cialis uk next day cialis side effects
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Thank you. Awesome stuff.
cialis patentablauf in deutschland cialis en 24 hora callus free generic cialis generic cialis levitra cialis manufacturer coupon venta de cialis canada cialis coupons cialis online cialis 5 effetti collaterali
cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:39 ق.ظ

Thanks a lot. Ample knowledge.

cialis online deutschland il cialis quanto costa we choice free trial of cialis trusted tabled cialis softabs cialis side effects cialis kamagra levitra discount cialis sialis cialis billig cialis italia gratis
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 08:19 ب.ظ

Factor clearly regarded.!
we recommend cialis best buy buy cheap cialis in uk venta cialis en espaa cialis great britain cialis kaufen wo prezzo cialis a buon mercato tadalafil 20mg click here take cialis generico cialis mexico cialis 100 mg 30 tablet
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis purchasing look here cialis order on line cialis 30 day sample india cialis 100mg cost buy generic cialis where do you buy cialis venta de cialis canada cialis efficacit generic cialis levitra cialis 30 day sample
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Seriously plenty of beneficial tips!
tadalafil 10 mg generic cialis at the pharmacy non 5 mg cialis generici cialis sans ordonnance cialis online holland wow cialis 20 we choice cialis pfizer india cialis 20 mg effectiveness tarif cialis france we recommend cheapest cialis
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:47 ق.ظ

Beneficial facts. Many thanks.
tadalafil prix de cialis rx cialis para comprar cialis purchasing cialis generika in deutschland kaufen cialis in sconto cialis daily dose generic cialis generico cialis dosage amounts interactions for cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:01 ب.ظ

You made your position very nicely!.
cialis patent expiration female cialis no prescription where cheapest cialis deutschland cialis online we choice cialis uk price cialis wal mart pharmacy pastillas cialis y alcoho cialis canada cialis prices in england i recommend cialis generico
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:14 ق.ظ

Kudos. Very good stuff.
how much does a cialis cost buy brand cialis cheap estudios de cialis genricos purchasing cialis on the internet viagra or cialis cialis 20 mg cost il cialis quanto costa cialis side effects dangers buy cheap cialis in uk callus
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 10:42 ق.ظ

Terrific information. Thank you!
generico cialis mexico cialis 20mg preis cf cialis patentablauf in deutschland pastillas cialis y alcoho cialis en 24 hora cialis generico tadalafil 20 mg buy original cialis cialis canada on line cialis online nederland
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:54 ق.ظ

Thanks! Very good information!
opinioni cialis generico cialis sans ordonnance cialis 5 mg funziona prix cialis once a da estudios de cialis genricos cialis et insomni deutschland cialis online cialis tablets australia generic cialis review uk cialis online deutschland
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:50 ب.ظ

Appreciate it, A lot of facts.

how to buy viagra without seeing a doctor viagra on prescription uk where can i buy viagra pills order viagra online without prescription buy viagra sample where can we buy viagra best place to buy online viagra viagra pill viagra vigra
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:25 ب.ظ

Amazing quite a lot of valuable information.
cialis australian price tadalafil 5mg effetti del cialis acquisto online cialis 200 cialis coupon venta cialis en espaa cialis tablets australia cialis 20 mg cost cialis generico milano best generic drugs cialis
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:59 ب.ظ

Whoa a lot of very good tips!
cialis generico milano buy cialis online legal i recommend cialis generico viagra or cialis get cheap cialis tarif cialis france we choice cialis pfizer india canadian drugs generic cialis warnings for cialis callus
viagra in pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:38 ق.ظ

Many thanks, Good information!
uk buy viagra where can i buy real viagra online buy female viagra online buy viagra forum buying viagra from canada buy generic viagra with paypal buy viagra super active online online viagra buy how to buy viagra online uk where to get viagra prescription
acquistare cialis internet
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:15 ق.ظ

Superb write ups. Thanks a lot!
acquistare cialis internet cialis tadalafil cialis generico en mexico cialis prices cialis kamagra levitra cialis dosage cialis generico milano cialis online fast cialis online cialis super acti
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:41 ب.ظ

Helpful postings. Many thanks!
opinioni cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis pills in singapore free generic cialis prezzo di cialis in bulgaria generic cialis 20mg uk effetti del cialis online prescriptions cialis enter site very cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:50 ب.ظ

Thank you, Ample content.

tadalafil 5mg are there generic cialis cialis for sale can i take cialis and ecstasy cialis kaufen cialis 20 mg best price estudios de cialis genricos cialis prezzo al pubblico cialis online napol cialis farmacias guadalajara
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:48 ب.ظ

Whoa plenty of fantastic information.
how to buy viagra honest place to buy viagra where can i buy a viagra buy viagra prescription online viagra price uk buy viagra over the counter cheap viagra online buy viagra legally buy viagra using paypal where do you buy viagra
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 01:14 ق.ظ

Tips effectively taken..
we recommend cialis info costo in farmacia cialis canadian cialis cialis baratos compran uk buy cheap cialis in uk cost of cialis cvs cialis 50 mg soft tab cialis canadian drugs cialis from canada buy online cialis 5mg
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 02:26 ب.ظ
Hi, just wanted to mention, I liked this post.
It was practical. Keep on posting!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :