تبلیغات
mbmohit-Tabriz - زباله های بیمارستانی و روشهای بی اثرسازی آنها

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

 

انواع روش های تصفیه ، گندزدائی و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
1- از نـقـطـــه نــظـــر دفـــع بــهـــداشـتــی مــی‌تــوان تقسیم‌بندی زیر را ارائه كرد:  ‌
1) مـواد زایـد غـیـر مـسـالـه ساز بیمارستانی مناسب برای دفع به طرق مختلف:


انواع روش های تصفیه ، گندزدائی و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی
1- از نـقـطـــه نــظـــر دفـــع بــهـــداشـتــی مــی‌تــوان تقسیم‌بندی زیر را ارائه كرد:  ‌
1) مـواد زایـد غـیـر مـسـالـه ساز بیمارستانی مناسب برای دفع به طرق مختلف:
این مواد از نظر مقدار ، تركیب و مبدا‡ نظیر مواد زاید خانگی هستند .
2 )‌ مــواد زایـد مـسـألـه سـاز بـیـمـارسـتـانـی(‌مواد زاید بیماری زا )‌:
روش دفـع بـایـد ایـمـنـی كـامـل داشـتـه و بـرای محیط زیست بی زیان باشد.این موارد شامل:
1- مـــــــــواد زایـــــــــد مـــــــــرطـــــــــوب بـــــــــه ویـــــــــژه بیمارستانی(اعضای قطع شده ، قسمت هایی از اعـضــــاء بــــدن ، خــــون وخــلــــط ) و حــیــــوانــــات آزمایشگاهی .
2- مـواد زایـد خشك مخصوص بیمارستانی شامل مواد زاید خشك بخش های بانك خون ، جراحی ، واحدهای دیالیز ، زایمان ،بخش های ایـزوله (‌مثلاً عفونی )‌،میكروبیولوژی ،ویروس شناسی و واحد مراقبت های ویژه .
3- تمام اجسامی كه در ارتباط مستقیم با خون بیمار باشند وجزء مواد زاید به شمار بیایند .
3 )‌مواد زاید بیمارستانی با مشكلات خاص خود كه نیاز به دفع ویژه دارند:
1- مواد زاید آشپزخانه با مقادیر زیاد
2- مواد زاید دارویی با مقادیر زیاد
3- مواد زاید رادیو اكتیو
مـواد زاید مخصوص بخش های جراحی پاتولوژی ،اتوپسی ،از قبیل اعضای قطع شده و موارد دیگر كه موجب زشتی منظره ظاهری مواد زاید شده و باید مدیریت خاصی در جهت حفظ زیبا سازی محیط در جمع آوری و دفع آن ها در نظر گرفته شود.
تصیفه و دفع مواد زائد جامد بیمارستانی
با گسترش بیماری هایی از قبیل ایدز و هپاتیت B توجه به دفع مناسب اینگونه مواد از جمله اقدامات مهم بهداشتی محسوب می شود . به منظور جلوگیری از انتشار عوامل باكتریایی ، ویروسی و انگلی و سایر عوامل بیماری زا در محیط زیست، زباله های عفونی بـیـمـارسـتـانـی قـبـل از خـروج از بـیـمارستان و دفع نهایی باید تصفیه و گندزایی شوند‌. سوزاندن زباله از طریق زباله سوزها خود نوعی گندزدایی خشك محسوب می شود .
روش‌های گندزدایی  ‌
گند زدایی شیمیای مواد زاید جامد بیمارستانی  ‌
یكی از گزینه های مورد نظر در گندزدایی اجسام به خصوص در كشورهای در حال توسعه ، گندزدایی شیمیایی  است كه با در نظر گرفتن میزان غلظت مناسب و زمان تماس مورد نیاز، می توان از انواع مواد گندزدا استفاده كرد.  جهت اعمال گندزدایی موثرتر باید ابتدا مواد زائد را خرد  یا آسیاب كرد. از مزایای این عمل غیر قابل استفاده بودن موادی مثل سرنگ های یك‌بار مصرف حتی پس از گندزدایی است. به علاوه خرد كردن مواد سبب كـاهش حجم آن ها و بازدهی بیشتر عمل گندزدایی می شود. البته همیشه گندزدایی از طـریـق مـواد شـیـمـیایی قابل اعتماد نیست زیرا ممكن است عوامل پاتوژن در مقابل ماده شیمیای انتخاب شده مقاوم بوده و در نتیجه عوامل بیماری زا كاملا منهدم نشوند.
گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتو كلاو  ‌
اتوكلاو دستگاهی است كه در درجه حرارت حدود 160 درجه سانتیگراد و فشار بالا و از طریق ایـجــاد بـخــار قــادر بــه گـنــدزدایــی اســت. روش اتــوكــلاو مـعـمــولا بـرای مـواد زائـدی كـه دارای چگالی پایین هستند مناسب تر است زیرا مواد به آسانی تحت نفوذ این بخار قرار نمی گیرند و باید زمان گندزدایی را طولانی كرد.  به همین جهت روش اتوكلاو برای مواد زائد پاتولوژی توصیه نـمـی شـود و بـهـتر است این مواد از طریق اشعه تـصـفـیــه شــود. مـعـمــولا جـهــت بـه كـارگـیـری و نـگـهـداری دسـتـگـاه اتوكلاو  نیاز به یك اپراتور مـاهـر و مـتـخـصـص اسـت تـا بـتوان از این فرایند بــه‌‌طــور گـسـتــرده ای در اسـتــریــل كــردن لــوازم جراحی و وسایل و لوازم باكتریولوژیك استفاده كــرد. بــر حـســب مـیــزان مــواد زائــد مــی تـوان از انــدازه‌هــای گــونـاگـون اتـوكـلاو اسـتـفـاده كـرد . بعضی از انواع آن دارای دستگاه تراكم هستند در نتیجه حجم مواد زائد پس از گندزدایی از طریق فـشـردن تـا 60 درصـد كـاهـش مـی یـابـد . یكی از مزایای عمل اتوكلاو ، عدم ایجاد آلودگی است .
گندزدایی از طریق پرتودهی
یـكـی از روش هـای گـنـدزدایـی بـه كـارگـیری اشعه  xاست. عمل گندزدایی از این طریق بسیار مؤثر و دارای بازدهی بالا است . البته اگر مواد زائد قبل از گندزدایی خرد یا آسیاب شوند در بهبود عمل گندزدایی موثر است. گندزدایی از طریق پرتودهی فرایندی است كه حداقل آلودگی و مزاحمت را ایجاد می كـنـد الـبـتـه بـایـد خـاطـر نـشـان سـاخـت كه پرتودهی در مقایسه با روش های گندزدایی شیمیایی وحرارتی گران تر است .
سوزاندن
سوزندان مواد روش قدیمی است كه علاوه بر اینكه تا  95‌درصد حجم مواد زائد را كاهش می دهد عمل گندزدایی مواد زائد مانند مواد پاتولوژی و مواد نوك تیز را انجام می‌دهد. امروزه اكثر كشورهای دنیا جهت انهدام مواد زائد بیمارستانی به خصوص مواد زائد عفونی از پروسه سوزاندن از طریق دستگاه های زباله سوز استفاده  می كنند. در آمریكا حدود دو سوم بیمارستان ها زباله سوز دارند كه اكثر آن ها غیر متمركز بوده و در داخـل بـیمارستان مستقر هستند.نظارت و كنترل آلاینده های ناشی از زباله سوزهای غیر‌متمركز بسیار مشكل است . به همین جهت بعضی از كشورهای اروپایی مثل كشور سـوئـیـس و آلمان جهت سوزاندن مواد زائد بیمارستانی از زباله سوزهای متمركز كه دارای سیستم مجهز و پیشرفته كنترل آلودگی هوا است استفاده می كنند .
البته یكی از معایب سیستم متمركز این است كه زباله ها باید به خارج از بیمارستان و به مركز زباله سوزی حمل شوند كه اگر نكات بهداشتی در مورد بسته بندی ، جمع آوری و حـمـل ونقل اینگونه مواد رعایت نشود خطر پراكندگی آلودگی مواد زائد خطرناك عفونی،  سلامت جامعه را تهدید می كند .
در تعدادی كشورها بر طبق قوانین موجود زباله های عفونی ، پاتولوژیك و انواع مواد نوك تیز و برنده مثل سوزن ها و تیغ ها به طور جداگانه در كیسه های دو جداره بسیار محكم پلاستیكی بسته بندی می شوند به طوری كه درب كیسه ها پس از بسته شدن به آسـانـی بـاز نـمـی شوند و علامت خطر كه هشدار دهنده است بر روی ظروف حاوی اینگونه مواد زائد خطرناك قرار دارد . مواد زائد خطرناك در مركز زباله سوزی توسط نقاله هایی به كوره زباله سوز هدایت و تخلیه می شوند.  در كشورهای در حال توسعه تقریباً 57 تا 92 درصد  زباله سوزها دارای نقص فنی بوده و در نتیجه در اكثر بیمارستان‌ها از این زباله سوزها عملا استفاده نمی شود و در صورت استفاده، در اكثر موارد تولید آلودگی هوا می كنند زیرا علاوه بر نقص فنی دستگاه ، افرادی كه حمل و نقل و تخلیه زباله ها را به درون زباله سوز به عهده دارند هیچ گونه اطلاعاتی در مورد انواع زباله های بیمارستانی و طرز كار زباله سوزها ندارند . در اغلب موارد كلیه زباله ها به طور مخلوط و بدون جدا سازی وارد كوره زباله سوز می شوند . در صورتی كه اگر مواد زائد بی خطر مانند مواد آشپزخانه و مواد زائد بخش اداری و سایر مواد بی خطر در زمان تولید یعنی در مـبـدا‡ از سـایر انواع مواد خطرناك بیمارستانی جدا شده و به‌طور جداگانه بسته بندی شوند ، حجم مواد ورودی به زباله سوز كاهش یافته و مواد معمولی با مواد خطرناك مخلوط نمی شوند.  بنابراین بهتر است انواع مواد خطرناك مانند مواد نوك تیز و برنده ، بافت های پاتولوژی، كیسه های خون ، مواد زائد بخش عفونی ، باقیمانده داروها و غیره در كیسه‌های بزرگ مخصوص و به‌طور جداگانه بسته بندی و جمع آوری می شوند.
سوزاندن زباله و ساختمان یك دستگاه زباله سوز كوچك


زباله سوز روش پر خرج و گرانی است كه نیاز به نظارت و كنترل دقیق متخصصان و كاركرد ماهرانه كارگران آموزش دیده دارد تا به طور مستمر بتواند سه فاكتور مهم و مؤثر در احتراق كامل ، یعنی حرارت ، اكسیژن و زمان تلاطم مواد زائد را تحت نظارت و كنترل داشته باشد . در زباله سوزی باید پتانسیل ایجاد خطر در نتیجه تولید موادی مانند اسید كلریدریك ،اسید فلوئوریك ،دی اكسید گوگرد ، منو اكسید كربن ، اكسیدهای نیتروژن و ذرات ، ارزیابی و سنجیده شود. زباله سوزها زمانی حداكثر كارایی و بازدهی را داردكه 1) ظرفیت بالا داشته باشند 2) مواد زائد مورد نظر دارای ارزش حرارتی مناسب باشند یـعـنی سوختن مواد به اندازه كافی حرارت ایجاد كرده و دارای احتراق كامل باشد به طـوری كـه ابـتـدا رطـوبـت مـواد مـوجود در مواد زائد بخار شده و درجه حرارت برای سوزاندن كامل مواد بدون نیاز به سوخت كمكی كافی باشد .
در كشورهای صنعتی انواع مختلف زباله سوز برای سوزاندن مواد زائد بیمارستانی وجـود دارد كـه مناسب ترین نوع  كوره گردان است . دستگاه طوری ساخته شده  كه گردش كوره ایجاد تلاطم در ماده زائد می كند.  این دستگاه معمولا دارای كوره ثانویه احتراق است كه با كمك سوخت اضافی ، موجب احتراق كامل شده و بو و دود را به حداقل میزان خود می رساند. درجه حرارت در كوره ثانویه به حدود  1000 درجه سانتی گـراد مـی رسـد، دود  و گاز ناشی از سوخت مواد ، قبل از ورود به اتمسفر باید توسط دستگاه های كنترل آلودگی هوا مثل شویند ه ها (اسكرابرها) و سیلكون ها تصفیه شوند. در درجـات بـالای حـرارت كـه در كـوره ایـجـاد مـی شـونـد حـتی سوزن‌ها نیز متلاشی مـی‌شـونـد. روش زبـالـه سـوزی در صـورتی جهت انهدام مواد زائد بیمارستانی روش مناسبی است كه در كاربرد موازین بهداشتی در نظر گرفته شود .
رو ش های دفع نهایی مواد زائد عفونی بیمارستانی  ‌
هدف اصلی مدیریت مواد زائد بیمارستانی ،كاهش حجم ماده زائد ، تصفیه و دفع اسـت . در خـصـوص كـاهـش حـجـم مـاده زاید باید این كاهش در محل تولید كنترل و صورت گیرد .
روش های تصفیه و دفع نیز باید به گونه ای انجام شود كه خطرات زیست محیطی این مواد را به میزان زیادی كاهش دهد.
روش‌های معمولی كه برای دفع نهایی مواد زاید بیمارستانی وجود دارد ، عبارتنداز :
دفن بهداشتی مواد زائد عفونی بیمارستانی
دفن بهداشتی زباله ، عملیات مهندسی خاصی است كه بر اساس آن زباله را چنان در دل خاك مدفون می كند كه لایه بندی و پوشش آن ها هیچ زیانی به محیط زیست، انسان و دیگر موجودات زمین نرساند .
برخی از موارد خاص در مدیریت صحیح جمع آوری و دفن زباله به شرح زیر است :‌
1 ) مطالعه جامع در زمینه تمامی منابع تولید زباله.
2 ) شناسایی مشكلات حمل و نقل و عملیات مربوط به دفن زباله هر منطقه با توجه به مناطق مسكونی مجاور.
3  )‌بررسی هزینه سرانه عملیات جمع آوری و مهندسی دفن زباله.
4  )‌تهیه لوازم و امكانات اجرایی عملیات و نظارت كامل بر آن.
5  )‌بررسی انتخاب محل به صورت گسترده طبق قوانین مربوطه با توجه به احتراز از    هزینه‌های گزاف.
6  )‌ایجاد كور ه های زباله سوز برای زباله های بیمارستانی و مراكز درمانی، در نواحی نزدیك به محل دفن.
7 )‌سرمایه گذاری كمتر برای عملیات دفن و انتظار درآمد نه چندان زیاد از این گونه عملیات. طرح ریزی كلی عملیات به دنبال انتخاب محل و آماده سازی آن انجام می شود ، سپس نقشه هایی كه مقیاس آن‌ها از 1:200 كمتر نباشد، با خطوط هم تراز به فاصله 60 سانتیمتر ترسیم می شود . ضمنا در ارائه نقشه زمین، موقعیت ساختمان ها، املاك مجاور ،توپوگرافی، جنس خاك، سطوح آب های زیرزمینی، بادهای غالب و زه‌كشی‌ها مورد توجه خاصی قرار خواهد گرفت .  ‌
محل دفن  ‌
فاكتورهای مهم در انتخاب محل دفن:
1-  فاصله محل دفن  :‌زباله از شهرمعمولا 20 تا 30 كیلومتر بر آورد می شود .
2- دسـتـرسـی بـه محل دفن: راه‌های ارتباطی موجود بایستی نزدیك بزرگراه‌ها باشد ، مسئله ترافیك ، ... .
3- فضای دفن بهداشتی زباله : باید زمین مورد نـیـاز دفن بهداشتی زباله به علت تغییر جمعیت معمولا برای یكدوره 20 تا40 ساله در نظر گرفته شود.
روش های دفن بهداشتی زباله
در عمیلات دفن بهداشتی زباله روش هایی وجـود دارد كـه مـعـمولی ترین آن ها عبارتند از: سطحی، سراشیبی، ترانشه ای، دره ای، باتلاقی و ساحلی .
مـزیـت روش تـرانـشـه ای ایـن اسـت كـه عمل تلنبار زباله در این روش بیشتر قابل كنترل است ، ولـی ایـن كـار هـمـیـشـه در روش سـطـحی عملی نـیـست . روش سطحی برای زمین های مسطح مـنـاسـب تر است. در اینجا خاك پوششی مورد نیاز از محل ذخیره خاك كه قبلا معین شده تأمین خواهد شد . به هر حال در تمامی روش ها ، زباله بـایـد گـسـتـرده شـده و سپس با ضخامت تقریبی  2‌متر و لایه  30‌تا  45‌سانتی متر با خاك پوشش داده شـود بـدیـن تـرتیب ارتفاع لایه زباله پس از فـشـردگـی بـالـغ بـر  60‌سانتی متر خواهد شد  و فـشــرده ســازی زبــالــه حـتــی الـمـقــدور بــا شـیـب  30‌درصد انجام خواهد گرفت.

گردآورنده  و تایید کننده :  دکتر مهرداد حلوائی

 

متخصص فیزیولوژی جانوری و  فلوشیپ کنترل آفات شهری و صنعتی از دانشگاه تسینگ هوآی چین

 

Mehrdad halvaei

 

Phd & Eng Animal Physiology of china Tsinghua University

نظرات() 
viagra in pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:38 ق.ظ

Many thanks, Good information!
uk buy viagra where can i buy real viagra online buy female viagra online buy viagra forum buying viagra from canada buy generic viagra with paypal buy viagra super active online online viagra buy how to buy viagra online uk where to get viagra prescription
acquistare cialis internet
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:15 ق.ظ

Superb write ups. Thanks a lot!
acquistare cialis internet cialis tadalafil cialis generico en mexico cialis prices cialis kamagra levitra cialis dosage cialis generico milano cialis online fast cialis online cialis super acti
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:41 ب.ظ

Helpful postings. Many thanks!
opinioni cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis pills in singapore free generic cialis prezzo di cialis in bulgaria generic cialis 20mg uk effetti del cialis online prescriptions cialis enter site very cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:50 ب.ظ

Thank you, Ample content.

tadalafil 5mg are there generic cialis cialis for sale can i take cialis and ecstasy cialis kaufen cialis 20 mg best price estudios de cialis genricos cialis prezzo al pubblico cialis online napol cialis farmacias guadalajara
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:48 ب.ظ

Whoa plenty of fantastic information.
how to buy viagra honest place to buy viagra where can i buy a viagra buy viagra prescription online viagra price uk buy viagra over the counter cheap viagra online buy viagra legally buy viagra using paypal where do you buy viagra
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 01:14 ق.ظ

Tips effectively taken..
we recommend cialis info costo in farmacia cialis canadian cialis cialis baratos compran uk buy cheap cialis in uk cost of cialis cvs cialis 50 mg soft tab cialis canadian drugs cialis from canada buy online cialis 5mg
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 02:26 ب.ظ
Hi, just wanted to mention, I liked this post.
It was practical. Keep on posting!
What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:21 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and
I find It really useful & it helped me out a lot. I hope
to give something back and aid others like you aided me.
foot pain every morning
یکشنبه 18 تیر 1396 04:52 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
Unknown
یکشنبه 4 تیر 1396 11:27 ب.ظ
I drop a comment each time I like a post on a website or if I have something to add to the discussion. It's triggered by the sincerness displayed in the article I looked at.

And on this article mbmohit-Tabriz - زباله های بیمارستانی و روشهای بی اثرسازی آنها.
I was moved enough to post a thought :-) I do have 2 questions for you if you usually do not mind.

Is it only me or does it appear like some of these responses appear as if they are left by
brain dead people? :-P And, if you are posting at additional places, I'd like to follow anything
fresh you have to post. Could you list every one of all your social
pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?
http://leighannhemsley.soup.io/post/514822512/none
شنبه 30 اردیبهشت 1396 02:48 ب.ظ
bookmarked!!, I like your website!
Vaughn
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:24 ق.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :